Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Aleph Communicatie

 1. Algemeen
  1.1  Aleph Communicatie: Aleph Communicatie, gevestigd te Zwolle onder KvK nr. 88678156
   

  1.2  De opdrachtgever: Degene die met Aleph Communicatie een overeenkomst is aangegaan

  1.3  Partijen: Aleph Communicatie en de opdrachtgever samen

  1.4  Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Aleph Communicatie voor of ten behoeve van de opdrachtgever verricht, worden dienst genoemd

  1.5  Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke overeenkomst die Aleph Communicatie sluit met de opdrachtgever, ook aanvullende en vervolgopdrachten

  1.6  Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen

  1.7  Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de opdrachtgever of van derden uitdrukkelijk uit

  1.8  Indien Aleph Communicatie niet steeds de strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze algemene voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat Aleph Communicatie het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke gevallen, de strikte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen.

 1. Offertes, aanbiedingen en overeenkomsten

  2.1  Offertes en aanbiedingen aan opdrachtgever zijn vrijblijvend, tenzij Aleph Communicatie uitdrukkelijk heeft vermeld dat deze handelingen niet vrijblijvend zijn. Offertes en aanbiedingen zijn geldig voor de duur van de in offertes en aanbiedingen opgenomen aanvaardingstermijn

  2.2  Mondelinge aanvaarding van de opdrachtgever verbindt Aleph Communicatie slechts, nadat de opdrachtgever deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd

  2.3  Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens opdrachtgever aan Aleph Communicatie opgegeven eisen en specificaties van de gewenste prestatie en andere gegevens waarop Aleph Communicatie zijn aanbod of offerte baseert

  2.4  Door het ondertekenen van de offerte of aanbieding gaat de opdrachtgever akkoord met de toegezonden beschrijving van de dienst en de algemene voorwaarden

  2.5  Een samengestelde prijsopgave verplicht Aleph Communicatie niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de prijs

  2.6  Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten

  2.7  Wijzigingen in de overeenkomst en aanvullingen op de overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk plaatsvinden, tenzij Aleph Communicatie uitdrukkelijk anderszins aangeef

  2.8  Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan

  2.9  Aleph Communicatie heeft het recht de door opdrachtgever aangeleverde items, waaronder maar niet beperkt tot teksten, foto’s, tekeningen, databestanden en andere gegevens te weigeren op te nemen in de te leveren zaken of te gebruiken bij de te leveren diensten, wanneer deze items in strijd zijn met algemeen aanvaarde normen en waarden, wanneer deze discriminerend zijn ten aanzien van religie, ras, uiterlijk, geslacht, cultuur of wanneer daarmee in strijd wordt gehandeld met wetgeving of wanneer daarmee oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van interne

  2.10 Opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat Aleph Communicatie met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen, mits hij de hierdoor voor Aleph Communicatie ontstane schade vergoedt. Onder deze schade wordt onder andere begrepen de door Aleph Communicatie geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die Aleph Communicatie reeds (ter voorbereiding) heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.

  1. Honorarium en betaling, gevolgen niet tijdig betalen

   3.1  De in offertes, aanbiedingen en overeenkomsten vermelde prijzen zijn exclusief BTW, reiskosten, reistijd en materiaalkosten, alsmede exclusief transport- verzekering- en implementatiekosten en kosten van in te schakelen derden, tenzij anders aangegeven

   3.2  De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Aleph Communicatie vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. De urenregistratie van Aleph Communicatie is bindend.

   3.3  De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Aleph Communicatie, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden zijn verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.

   3.4  Indien partijen voor de dienstverlening van Aleph Communicatie een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.


   3.5  Aleph Communicatie is gerechtigd tot 10% van de richtprijs af te wijken

   3.6  Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Aleph Communicatie de opdrachtgever tijdig te laten weten waarom een hogere richtprijs gerechtvaardigd is

   3.7  Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de opdrachtgever het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs, vermeerderd met 10%, uitkomt

   3.8  Extra bewerkelijke teksten, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, foto’s, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door opdrachtgever die Aleph Communicatie tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. Ook buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen en producten zijn grond tot verhoging van de overeengekomen prijs

   3.9  Aleph Communicatie is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen respectievelijk te verlagen indien de opdrachtgever wijzigingen in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt, daaronder begrepen auteurscorrecties of gewijzigde instructies na ontvangst van beeldmateriaal, foto’s, werktekeningen, modellen, tekst van zet-, druk- en andere proeven. Aleph Communicatie zal binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door hem te verrichten prestatie althans niet wezenlijk van de overeengekomen prestatie afwijkt

   3.10 De opdrachtgever moet declaraties binnen 14 dagen na factuurdatum aan Aleph Communicatie betalen, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld staat

   3.11 Bij akkoord van een offerte geldt een aanbetaling van 50% van de totaalprijs van de offerte, te voldoen binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn

   3.12 Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de opdrachtgever het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Aleph Communicatie de opdrachtgever een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen

   3.13 Betaalt de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Aleph Communicatie gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de opdrachtgever in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend

   3.14 Wanneer de opdrachtgever in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Aleph Communicatie. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met rente, met een minimum van €200,-

   3.15 De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten

   3.16 Wanneer de opdrachtgever niet tijdig betaalt, mag Aleph Communicatie zijn verplichtingen opschorten totdat de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan

   3.17 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de opdrachtgever, zijn de vorderingen van Aleph Communicatie op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar

   3.18 Weigert de opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Aleph Communicatie, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Aleph Communicatie te betalen

   3.19 Het geleverde wordt eigendom van opdrachtgever onder de voorwaarde dat opdrachtgever alle, uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, verschuldigde bedragen volledig betaald heeft.

  1. Opschortingsrecht
   4.1 Tenzij de opdrachtgever een consument is, doet de opdrachtgever afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten

    

  1. Verrekening
   5.1 Tenzij de opdrachtgever een consument is, doet de opdrachtgever afstand van zijn recht om een schuld aan Aleph Communicatie te verrekenen met een vordering op Aleph Communicatie.

    

  1. De uitvoering van de werkzaamheden en de verplichtingen van Aleph Communicatie.
   6.1  In de overeenkomst is een beschrijving opgenomen van de werkzaamheden van de, door Aleph Communicatie, uit te voeren werkzaamheden

  6.2  Aleph Communicatie zal zich inspannen de werkzaamheden uit te voeren overeenkomstig de met de opdrachtgever overeengekomen afspraken en diens aanwijzingen. Aleph Communicatie zal de werkzaamheden uitvoeren naar de eisen van goed vakmanschap. Indien Aleph Communicatie bemerkt dat de gevraagde werkzaamheden niet tot zijn competenties behoren, zal hij dit aangeven bij de opdrachtgever.

  6.3  Het bepaalde in het vorige lid laat onverlet dat het Aleph Communicatie vrij staat om diens werkzaamheden naar eigen inzicht uit te voeren.

  6.4  Indien, en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Aleph Communicatie het recht voor de uitvoering van de overeenkomst de hulp van derden in te schakelen.

  6.5  De werkzaamheden worden verricht vanuit de locatie van Aleph Communicatie en met gebruikmaking van diens eigen apparatuur en voorzieningen, tenzij partijen ten aanzien van een specifieke opdracht uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.

  6.6  Termijnen waarbinnen de werkzaamheden van Aleph Communicatie dienen te worden afgerond zijn slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

  6.7  Partijen kunnen afspreken dat bepaalde werkzaamheden dienen te worden goedgekeurd door de opdrachtgever. In een dergelijk geval dient de opdrachtgever diens goedkeuring schriftelijk te geven. Na goedkeuring van de opdrachtgever kan de opdrachtgever Aleph Communicatie niet meer verantwoordelijk of aansprakelijk houden voor eventuele fouten in deze werkzaamheden, tenzij Aleph Communicatie op de hoogte was van deze fouten of tenzij deze fouten zijn te wijten aan opzet of grove schuld van Aleph Communicatie.

  6.8  Indien Aleph Communicatie andere werkzaamheden of prestaties verricht dan die in de overeenkomst staan vermeld, worden deze werkzaamheden of prestaties door de opdrachtgever aan Aleph Communicatie vergoed volgens de in de overeenkomst vermelde tarieven.

  6.9  Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval twee weken na afronding van de werkzaamheden waarop de klacht betrekking heeft, schriftelijk aan Aleph Communicatie te worden gemeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat volledig te hebben aanvaard. Het melden van klachten schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

  1. Verplichtingen van de opdrachtgever
   7.1  De opdrachtgever zal alle medewerking verlenen aan de uitvoering van de overeenkomst. Hieronder wordt mede verstaan het geven van tijdige en duidelijke instructies en, indien van toepassing, het tijdig schriftelijk goedkeuren van het werk van Aleph Communicatie.

  7.2  De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

  7.3  De opdrachtgever is voor de in de vorige leden omschreven verplichtingen aansprakelijk. De opdrachtgever vrijwaart Aleph Communicatie voor eventuele aanspraken van derden uit hoofde van het gebruik van deze gegevens en informatie.

  7.4  De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en honorarium ontstaan door het niet (tijdig en/of behoorlijk) ter beschikking stellen van gegevens en bescheiden zoals omschreven in artikel 7 leden 1 en 2 zijn voor rekening van de opdrachtgever.

  7.5  Alvorens tot openbaarmaking of verveelvoudiging wordt overgegaan dienen beide partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste proef, revisieproef of het laatste prototype van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Lichte verschillen tussen de uiterlijke uitvoering van het product en het door opdrachtgever goedgekeurde ontwerp kunnen voor opdrachtgever geen aanleiding zijn het uiteindelijke product af te keuren.

  7.6  Opdrachtgever is gehouden de door hem, al dan niet op zijn verzoek, van Aleph Communicatie ontvangen zet-, druk- of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan Aleph Communicatie terug te zenden

  7.7  Goedkeuring van de proeven door opdrachtgever geldt als erkenning dat Aleph Communicatie de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd

  7.8  Aleph Communicatie is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven

  7.9  Elke, op verzoek van opdrachtgever vervaardigde proef, wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen

  1. Duur van de overeenkomst
   8.1  De overeenkomst tussen Aleph Communicatie en de opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.

  8.2  De overeenkomst kan in onderling overleg tussen de opdrachtgever en Aleph Communicatie op ieder gewenst moment schriftelijk, daaronder mede begrepen e-mail, worden beëindigd of verlengd.

  8.3  In geval van tussentijdse opzegging door de opdrachtgever of in geval van opzegging voordat de software en/of dienst is opgeleverd, worden alle reeds uitgevoerde werkzaamheden aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Daarnaast heeft Aleph Communicatie het recht schade van de opdrachtgever te vorderen die Aleph Communicatie door de tussentijdse opzegging lijdt, waaronder omzetverlies.

   

  1. Geheimhouding

  9.1  Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Deze geheimhouding van lid 1 geldt niet indien:

   • –  Aleph Communicatie verplicht is tot openbaarmaking op grond van wet of een bindende uitspraak van de rechter of overheidsorgaan
   • –  De informatie algemeen bekend wordt
   • –  Aleph Communicatie optreedt voor zichzelf in een juridische procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

  9.2  Aleph Communicatie behoudt het recht de door uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht

  1. Aansprakelijkheid, vervaltermijn en vrijwaring
   10.1 Aleph Communicatie is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de opdrachtgever lijdt indien en voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

  10.2 Indien Aleph Communicatie aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst.

  10.3 Aleph Communicatie is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden

  10.4 Aleph Communicatie kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of indirect gevolg is van:

  • Een gebeurtenis die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven zoals omschreven in artikel 12
  • Enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege opdrachtgever te werk zijn gesteld

   10.5 Indien Aleph Communicatie aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft

   10.6 Elk recht van de opdrachtgever op schadevergoeding van Aleph Communicatie vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek

   10.7 De opdrachtgever vrijwaart Aleph Communicatie van alle aanspraken van derden die verband houden met de door Aleph Communicatie geleverde producten of diensten.

   10.8 Aleph Communicatie is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, ontstaan doordat of nadat opdrachtgever de vervaardigde goederen of diensten na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren

   10.9 Aleph Communicatie is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook door verkeerd of ondeskundig gebruik van de software of de dienst of door gebruik van de software of dienst in strijd met de gebruiksinstructies of technische specificaties.

   10.10  Aleph Communicatie is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door hackers

   10.11  Aleph Communicatie is nimmer aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Daarnaast is Aleph Communicatie nimmer aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van gegevens die worden opgeslagen

   10.12 Ondanks het feit dat Aleph Communicatie de uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens, kunnen hier onjuistheden in voorkomen. Aleph Communicatie is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het overnemen door contractspartijen of derden van gegevens verstrekt of doorgegeven door Aleph Communicatie. Aleph Communicatie is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede als gevolg van technische storingen

   10.13 Aleph Communicatie is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook geleden door opdrachtgever verband houdend met het (niet) functioneren van apparatuur, programmatuur of (internet)verbindingen van opdrachtgever

   1. Recht op opschorting en ontbinding
    11.1 De opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Aleph Communicatie toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

   11.2 Is de nakoming van de verplichtingen door Aleph Communicatie niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Aleph Communicatie in verzuim is.

   11.3 Aleph Communicatie heeft het recht de overeenkomst met de opdrachtgever op te schorten dan wel te ontbinden zonder gerechtelijke tussenkomst, indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Aleph Communicatie kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet behoorlijk zal nakomen.

   11.4 Aleph Communicatie is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

   11.5 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, dan zijn de vorderingen van Aleph Communicatie op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Aleph Communicatie de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

   1. Overmacht
    12.1 In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Aleph Communicatie in de nakoming van enige verplichting te aanzien van de opdrachtgever niet aan Aleph Communicatie kan worden toegerekend in een van de wil van Aleph Communicatie onafhankelijke situatie, waardoor nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Aleph Communicatie kan worden verlangd.

   12.2 Tot de in lid 1 genoemde overmachtssituatie worden ook -doch niet uitsluitend- gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, rellen, opstand, natuurrampen etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom- elektriciteits-, internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

   12.3 Indien zich een overmachtssituatie voordoet waardoor Aleph Communicatie 1 of meer verplichtingen naar de opdrachtgever niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Aleph Communicatie er weer aan kan voldoen.

   12.4 Vanaf het moment dat een overmachtssituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

   12.5 Voor zover Aleph Communicatie ten tijde van het intreden van overmacht reeds gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Aleph Communicatie gerechtigd om dit deel separaat te declareren.

   12.6 Aleph Communicatie is in een overmachtssituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

   1. Eigen promotie
    13.1 De opdrachtgever gaat akkoord met vermelding van de samenwerking en nieuwsberichten op de website van Aleph Communicatie, de website van de opdrachtgever en sociale media platforms. Vermelding van samenwerking kan gepaard gaan met vermelding logo en URL.

   13.2 Het staat Aleph Communicatie vrij gerealiseerde opdrachten te publiceren op eigen website en platforms van sociale media.

   13.3 Het recht van vermelden en publiceren van gerealiseerd werk heeft geen termijn en overstijgt de afloop van de samenwerking.

   1. Intellectuele eigendom
    14.1 Al het aangeleverde content dient door de opdrachtgever op authenticiteit te worden gecontroleerd en mag niet in strijd zijn met enig recht van derden. De opdrachtgever is hiervoor volledig aansprakelijk. De opdrachtgever dient er zelf zorg voor te dragen dat de inhoud van zijn website niet in strijd met de wet is en niet de (auteurs)rechten van derden schendt.

   14.2 Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van zowel het voorlopige als definitieve (ontwerpen van het) werk en software berusten bij Aleph Communicatie.

   14.3 Aleph Communicatie verleent, indien noodzakelijk, voor gebruik van software en het werk voor opdrachtgever, aan de opdrachtgever een recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten die berusten op de software of op het werk, tenzij partijen anders overeenkomen. De licentie geldt slechts nadat de opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen, verband houdend met het vervaardigen van de software of het werk waarvoor de licentie wordt verleend, heeft voldaan.

   14.4 Overdracht van de auteursrechten kan enkel middels schriftelijke overeenkomst worden overeengekomen

   14.5 Alle door Aleph Communicatie verstrekte stukken, waaronder rapporten, adviezen, ontwerpen, tekeningen etc. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Aleph Communicatie worden openbaar gemaakt, verveelvoudigd of ter kennis van derden worden gebracht.

   14.6 Aleph Communicatie is te allen tijde gerechtigd het in opdracht vervaardigde in redelijkheid te signeren. Deze signering maakt onderdeel uit van het werk en mag derhalve niet door opdrachtgever verwijderd worden.

   1. Hosting, domeinnaamregistratie, SSL certificaten en IP adressen

   15.1 Bij een overeenkomst strekkende tot de opdracht dat Aleph Communicatie zal bemiddelen bij de aanvraag van webhosting door een externe partij, bij de registratie van een domeinnaam en/of IP-adres en/of SSL-certificaten dient hetgeen in dit artikel is bepaald in acht te worden genomen.

   15.2 Voor de aanvraag, toekenning en het eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adres geldt dat men afhankelijk en onderworpen is aan van tijd tot tijd geldende regels en procedures van de betreffende registrerende instantie. Aleph Communicatie speelt ter zake een bemiddelende rol en beslist derhalve niet over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adres. Aleph Communicatie is niet aansprakelijk voor het geval de aangevraagde domeinnaam en/of IP-adres niet wordt gehonoreerd.

   15.3 Aleph Communicatie aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van het gebruik van de door de opdrachtgever gebruikte domein en domeinnaam. De opdrachtgever vrijwaart Aleph Communicatie voor eventuele aanspraken van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam, ook in het geval Aleph Communicatie bij de verkrijging van de domeinnaam niet als bemiddelaar is opgetreden.

   15.4 Aleph Communicatie treedt in geval van webhosting alleen op als bemiddelaar tussen opdrachtgever en de externe partij (webhost). Aleph Communicatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de overeenkomst en/of uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtgever en externe partij

   1. Wijziging algemene voorwaarden
    16.1 Aleph Communicatie is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen

   16.2 Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

   16.3 Grote inhoudelijke wijzigingen zal Aleph Communicatie zoveel mogelijk vooraf met de opdrachtgever bespreken.

    

   1. Overgang van rechten
    17.1 Rechten van de opdrachtgever uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Aleph Communicatie.

   17.2 Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek

   1. Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
    18.1 Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

   18.2 Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichts in de buurt komt van wat Aleph Communicatie bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

   1. Toepasselijke recht en bevoegde rechter
    19.1 Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing 19.2 De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Aleph Communicatie is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

   Ben je overtuigd?
   neem dan vrijblijvend contact op!